Kalendarz
Harmonagrm
Galerie
Kontakt Konatkt
herbGmina
Gorzkowice
22 maj 2018

REGULAMIN KONKURSU

"Gmina Gorzkowice w obiektywie" - rodzinny konkurs fotograficzny

 

Przepisy ogólne

1.1 Organizatorem Gminnego Konkursu Fotograficznego i fundatorem nagród jest Wójt Gminy Gorzkowice oraz Agencja Reklamowa „ELTOM” reprezentowana przez Tomasza Stachaczyka.

1.2 Konkurs ma charakter otwarty i jest adresowany do wszystkich mieszkańców Gminy Gorzkowice (którzy posiadają zameldowanie na pobyt stały lub czasowy), zarówno amatorów jak i profesjonalnych fotografów. Osoby niepełnoletnie muszą dołączyć w karcie zgłoszenia pisemną zgodę na udział w konkursie rodziców lub prawnych opiekunów.

1.3 Celem konkursu jest:

a) zgromadzenie i popularyzacja najciekawszych fotografii promujących Gminę, piękno przyrody i krajobrazu, zabytki, ludzi, ciekawe miejsca i obiekty inwestycyjne oraz tradycję i kulturę,

b) wszechstronna prezentacja Gminy w formie artystycznej dokumentacji, jej gromadzenie i archiwizowanie,

c) promocja Gminy w wydawnictwach i materiałach realizowanych przez Organizatora.

1.4 Nadesłanie prac na konkurs oznacza akceptację jego warunków wyrażonych w niniejszym regulaminie.

1.5 Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga komisja konkursowa.

 

Przepisy dotyczące prac

2.1 Każdy z uczestników może zgłosić na konkurs maksymalnie 2 zdjęcia zdjęcia w formacie: A5 (15x21) lub A4 (21x30). Zdjęcia powinny być wywołane na papierze fotograficznym, jak również przesłane w formie elektronicznej.

Tematyka prac: „Gmina Gorzkowice w obiektywie" - rodzinny konkurs fotograficzny.

2.2 Zdjęcia powinny być zapisane w formacie jpg w rozdzielczości minimum 2400x1600 pikseli. Technika wykonania zdjęć – dowolna.

2.3 Nośnik (płyta CD/DVD) na którym będą zapisane zdjęcia powinien być podpisany (imię i nazwisko, adres zamieszkania, telefon) i wraz z kartą zgłoszeniową powinien być umieszczony w zaklejonej kopercie. Koperty należy przesłać lub dostarczać na adres: Urząd Gminy w Gorzkowicach, ul. Szkolna 3, 97-350 Gorzkowice, z dopiskiem : konkurs – Gmina Gorzkowice w obiektywie

2.4 Zdjęcia bez karty zgłoszenia nie będą brały udziału w konkursie.

2.5 Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania wszystkich nadesłanych fotografii w publikacjach związanych z konkursem oraz w innych celach promocyjno-reklamowych.

2.6 Uczestnik konkursu składając swój podpis na karcie zgłoszenia oświadcza, że:

a) posiada pełnię praw autorskich do fotografii i przenosi je na Organizatora w zakresie niezbędnym do jej publikacji lub innego rozpowszechniania,

b) w przypadku zdjęć na którym znajdują się osoby – posiada zgodę tych osób na rozpowszechnianie ich wizerunku,

c) przenosi nieodpłatnie autorskie prawa majątkowe zdjęć nagrodzonych i wyróżnionych na rzecz Organizatora bez ograniczeń czasowych i terytorialnych w tym szczególnie w zakresie wykorzystywania techniką drukarską i cyfrową, wystawiania, udostępniania na stronie internetowej Organizatora i we wszystkich materiałach promocyjnych i reklamowych, bez względu na sposób ich zwielokrotniania i wprowadzania do obrotu,

d) zdjęcia nie były wcześniej nigdzie publikowane,

e) wyraża zgodę na przetwarzanie i udostępnianie swoich danych osobowych: imię, nazwisko, adres zamieszkania – ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 922).

 

2.7. Nośniki ze zdjęciami przechodzą na własność Organizatora.

 

Terminarz

3.1. Termin nadsyłania prac upływa w dniu 25.05.2018 r. (decyduje data złożenia w siedzibie Organizatora – Urząd Gminy w Gorzkowicach, sekretariat).

3.2. Prace nadesłane po terminie nie będą brały udziału w konkursie.

3.3. Oceny zdjęć i wyboru nagrodzonych i wyróżnionych dokona powołana przez Organizatora komisja konkursowa.

3.4. Ocena prac odbędzie się do dnia 29.05.2018 r. Decyzja komisji jest ostateczna i nie podlega weryfikacji.

3.5. Wyniki konkursu zostaną również zamieszczone na stronie internetowej Gminy Gorzkowice: www.gorzkowice.pl

 

Nagrody i wyróżnienia

4.1. Organizator przewiduje przyznanie atrakcyjnych nagród rzeczowych.

4.2. Organizator przewiduje również przyznanie wyróżnień w postaci rzeczowej.

4.3. Organizator zastrzega sobie prawo nie przyznania, którejś z nagród w konkursie.

 

KONTAKT:

1. Regulamin i karty zgłoszeń można odbierać w sekretariacie Urzędu Gminy w Gorzkowicach oraz pobierać ze strony internetowej www.gorzkowice.pl

2. Szczegółowych informacji można uzyskać pod numerem telefonu: (44) 68-18-006 wew. 20 email: gmina@gorzkowice.pl

3. Załączniki: karta zgłoszenia.

 

Wpisany przez: MS

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia