Kalendarz
Harmonagrm
Galerie
Kontakt Konatkt
herbGmina
Gorzkowice
05 paź 2016

ZSI.WAŁÓ.SGZ.4240.2037.1.2037.2016.TG Łódź, 04.10.2016r.

 

O G Ł O S Z E N I E

/ o zamiarze sprzedaży /

 

Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Warszawie Filia w Łodzi działając na podstawie ustawy z dnia 19 października 1991 r. „o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa”, tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 1187 z późn. zm., ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. „o kształtowaniu ustroju rolnego” Dz. U. z 2016r., poz. 585 z późn. zm. oraz Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 kwietnia 2012r. Dz. U. z 2012 r., poz. 540, podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących Zasób Własności Rolnej Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży, położonych na terenie gminy GORZKOWICE, pow. PIOTRKOWSKI, w woj. ŁÓDZKIM.

Wykazem objęte są nieruchomości położone w obrębie:

OBRĘB GEODEZYJNY

NR DZIAŁKI

POW. DZIAŁKI /ha/

UŻYTKI /ha/

CENA NIERUCHOMOŚCI /zł/

NR KSIĘGI WIECZYSTEJ

SOBAKÓW

15 33

0,27

RIV – 0,23; PsVI – 0,04

4.100

PT1P /00093564/5

39/1

0,30

RV – 0,30

4.000

39/3

0,16

RV – 0,16

2.650

 

Stan prawny nieruchomości uregulowany jest w Sądzie Rejonowym w Piotrkowie Trybunalskim. Gmina nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na w/w nieruchomości. Zgodnie z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gorzkowice, zatwierdzonego uchwałą Rady Gminy Gorzkowice Nr XXXIV/211/2013 z 16.09.2013r. w/w nieruchomości określone są jako:

- obręb geodezyjny SOBAKÓW, działka nr: 15 – dolesienia;

- obręb geodezyjny SOBAKÓW, działka nr: 33 – lasy, grunty orne – małoefektywna produkcja rolna – gleby klasy V i VI;

- obręb geodezyjny SOBAKÓW, działki nr: 39/1, 39/3 – grunty orne – małoefektywna produkcja rolna – gleby klasy V i VI;

Działki położone:

- w obrębie geodezyjnym SOBAKÓW: o numerach: 33, 39/1, 39/3;

Nie posiadają dostępu do drogi publicznej.

Powyższe nieruchomości będą podlegały sprzedaży w trybie przetargu publicznego.

Informacja o terminie przetargu, miejscu, formie i warunkach przetargu zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez odrębne ogłoszenie. Sprzedaż nieruchomości nastąpi zgodnie z wypisem z ewidencji gruntów i budynków, wydanym przez Starostę Powiatu Piotrkowskiego.

W przypadku stwierdzenia bezumownego użytkowania nabywca będzie samodzielnie i na własny koszt podejmował działania w celu objęcia nieruchomości w posiadanie i nie wystąpi ani nie będzie występował w przyszłości z żadnymi roszczeniami wobec Agencji z tego tytułu.

Zgodnie z art. 28a ustawy „o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa” - (tekst jednolity w Dz. U. z 2012 r., poz. 1187 z późn. zm.), sprzedaż nieruchomości rolnej przez Agencję może nastąpić, jeżeli w wyniku tej sprzedaży łączna powierzchnia użytków rolnych:

- będących własnością nabywcy nie przekroczy 300ha,

- nabytych kiedykolwiek z Zasobu przez nabywcę nie przekroczy 300 ha.

Powierzchnię użytków rolnych ustala się na podstawie oświadczenia złożonego przez nabywcę nieruchomości rolnej.

Zgodnie z art. 29 ust. 4 wyżej cytowanej ustawy Agencji przysługuje prawo pierwokupu na rzecz Skarbu Państwa przy odsprzedaży nieruchomości przez nabywcę w okresie 5 lat od nabycia tej nieruchomości od Agencji.

Agencja zastrzega sobie umowne prawo odkupu na rzecz Skarbu Państwa, stosownie do art. 593 i 594 Kodeksu Cywilnego, w okresie lat 5 licząc od dnia nabycia od Agencji, wraz z ujawnieniem tego prawa w Księdze Wieczystej.

Zapłata za nabywane nieruchomości musi być dokonana przed zawarciem notarialnej umowy sprzedaży, bez możliwości rozłożenia ceny sprzedaży na raty.

Oddział terenowy Agencji zastrzega sobie możliwość odstąpienia od zawarcia umowy sprzedaży, jeżeli zajdą nowe, istotne okoliczności, w tym w szczególności nastąpi zmiana przeznaczenia gruntów, nabywający nie wywiąże się z obowiązków wynikających z umów zawartych z Agencją.

Szczegółowe informacje o nieruchomości, warunkach przetargu można uzyskać w Agencji Nieruchomości Rolnych w Łodzi, ul. Północna 27/29, telefon: (42) 636 53 26, wew.30, tel.kom. 662 187 543 (Tomasz Guzik).

Wykaz podano do wiadomości publicznej poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń: właściwych miejscowo sołtysów, Urzędu Gminy w Gorzkowicach, Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego /Biurze Powiatowym w Piotrkowie Trybunalskim/, siedzibie Filii, na stronie internetowej www.anr.gov.pl poprzez zakładkę „oferty nieruchomości”.

Wpisany przez: MS

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia