Kalendarz
Harmonagrm
Galerie
Kontakt Konatkt
herb
Gmina
Gorzkowice
Logo tłumacza migowego
20 lut2024

Osoby

Rita Ociepa - Skarbnik Gminy
Katarzyna Szulc - Zastępca Skarbnika

inspektor Wiesława Romanowska
podinspektor Beata Gajda
inspektor Sylwia Kowalska
inspektor Dorota Karlińska
inspektor Katarzyna Borowik
podinspektor Malwina Miler
podinspektor Daria Jabłecka                                                                          podinspektor Ewelina Matych

Kontakt: tel. 44 681 84 13, pokój nr. 1 i 2
e-mail: skarbnik@gorzkowice.pl

Kompetencje

 1. opracowywanie projektów przepisów wydawanych przez Wójta, dotyczących prowadzenia rachunkowości, a w szczególności: instrukcji obiegu dokumentów (dowodów księgowych), zakładowego planu kont, zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji, zasad prowadzenia gospodarki kasowej,
 2. opracowywanie projektów budżetu i szczegółowego podziału dochodów i wydatków tego budżetu,
 3. instruktaż, analiza i ocena opracowywanych przez podległe jednostki wykonujące budżet lub powiązane z budżetem – planów finansowych,
 4. opracowywanie i opiniowanie projektów uchwał i decyzji w sprawach budżetu, sprawozdań z wykonania planu i budżetu, zmian w budżecie i aktów normatywnych wywołujących skutki finansowe dla budżetu,
 5. czuwanie nad zachowaniem równowagi budżetowej w poszczególnych okresach, oddziaływanie na zapewnienie odpowiedniej relacji między realizacją dochodów budżetowych, a realizacją wydatków oraz zachowanie rytmicznej realizacji budżetu,
 6. sporządzanie okresowych sprawozdań wykonania budżetu,
 7. kontrola gospodarki finansowej powiązanych z budżetem jednostek oraz opiniowanie planów finansowych tych jednostek,
 8. prowadzenie rachunkowości budżetowej jednostki tj. Urzędu i organu – gminy oraz sporządzanie obowiązujących sprawozdań Urzędu oraz zbiorczych z wykonania budżetu,
 9. prowadzenie ewidencji księgowej dotyczącej zaangażowania wydatków budżetowych ujętych w planie finansowym danego roku budżetowego oraz wydatków budżetowych przyszłych lat,
 10. nadzór i kontrola prawidłowego dysponowania środkami budżetowymi przekazywanymi zespołowi szkół, OPS i innym jednostkom budżetowym
 11. prowadzenie ewidencji środków trwałych i przedmiotów nietrwałych stanowiących własność Gminy,
 12. wykonywanie zadań zleconych i dokonywanie rozliczeń finansowych w tym zakresie,
 13. sporządzanie list płac, obliczanie zasiłków chorobowych, opiekuńczych, macierzyńskich,
 14. prowadzenie rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i sporządzanie deklaracji rozliczeniowych oraz indywidualnych rozliczeń składek poszczególnych pracowników,
 15. prowadzenie dokumentacji dotyczącej podstawy wymiaru emerytury, renty oraz kapitału początkowego,
 16. prowadzenie rozliczeń z Urzędem Skarbowym w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku od towarów i usług
 17. prowadzenie kart wynagrodzeń pracowników i wydawanie zaświadczeń o wysokości zarobków,
 18. przygotowanie projektów uchwał w zakresie podatków i opłat lokalnych,
 19. przygotowywanie projektów uchwał i programów pomocowych dla przedsiębiorców oraz prowadzenie postępowania podatkowego w tym zakresie zgodnie z ustawą o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej
 20. wymiar i pobór zobowiązań pieniężnych od ludności i od osób prawnych z tytułu następujących podatków i opłat lokalnych:
  1. rolnego,
  2.  leśnego,
  3. łącznego zobowiązania pieniężnego,
  4. nieruchomości,
  5. od środków transportowych,
  6. opłaty od posiadania psa,
  7. opłaty skarbowej,
 21. prowadzenie rachunkowości podatkowej zobowiązań pieniężnych z tytułu podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych i osób prawnych,
 22. prowadzenie spraw w zakresie orzecznictwa w I instancji w przedmiocie wymiaru i poboru należności z tytułu zobowiązań pieniężnych rolników oraz podatków i opłat lokalnych,
 23. prowadzenie całości spraw w zakresie stosowania umorzeń, odroczeń terminów płatności, rozłożenia należności na raty oraz innych ulg i zwolnień w należnościach podatkowych,
 24. analizowanie realizacji wpływów zobowiązań pieniężnych rolników, podatków i opłat lokalnych od ludności i osób prawnych oraz opracowywanie i przedkładanie Wójtowi stosownych wniosków,
 25. współpraca z urzędem skarbowym, sądem rejonowym w zakresie prowadzenia egzekucji na należności i zobowiązania pieniężne oraz opłaty i podatki lokalne,
 26. prowadzenie gospodarki kasowej Urzędu:
  1. prowadzenie operacji kasowych poprzez przyjmowanie i odprowadzanie wpłat gotówkowych,
  2. wystawianie pokwitowań w kwitariuszach przychodowych dokonywanych wpłat należności pieniężnych w zakresie prowadzonych spraw
  3. podejmowanie czekiem gotówki w banku,
  4. dokonywanie wypłat wynagrodzeń i rachunków,
  5. sporządzanie raportów kasowych,
  6. prowadzenie gospodarki drukami ścisłego zarachowania, ich zamówienie i ewidencjonowanie,
 27. udzielanie informacji niezbędnych do prowadzenia egzekucji – art. 761 § 1 K. P.C.
 28. bieżące prowadzenie i aktualizacja kart gospodarstw i kart nieruchomości,
 29. dokonywanie czynności sprawdzających i odpowiednie wykorzystywanie w postępowaniu wymiarowym materiałów informacyjnych (deklaracji podatkowych) mających wpływ na prawidłowość i powszechność opodatkowania,
 30. wydawanie zaświadczeń o stanie majątkowym, zobowiązaniach oraz o nie zaleganiu w opłatach podatków dla potrzeb Sądu, Prokuratury i innych uprawnionych osób,
 31. prowadzenie rejestrów sprzedaży oraz ewidencjonowanie, rozliczanie i sporządzanie deklaracji podatkowych dla potrzeb podatku VAT,
Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia