Kalendarz
Harmonagrm
Galerie
Kontakt Konatkt
herb
Gmina
Gorzkowice
Logo tłumacza migowego
30 wrz2020

Osoba

Małgorzata Jarocka - Podinspektor ds. gospodarowania odpadami

Kontakt:tel. 44 6818006 wew. 29, pokój 19
e-mail: m.jarocka@gorzkowice.pl

Kompetencje:

Wynikające z ustawy dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach tj. w szczególności:

 1. Współpraca nad projektami uchwał i ich ewentualnymi zmianami.

 2. Kontrola nad przestrzeganiem i stosowaniem przepisów niniejszej ustawy jak również aktów prawa miejscowego. Kontrole problemowe.

 3. Obsługa stanowiska księgowania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a w szczególności:

- prowadzenie urządzeń księgowo – ewidencyjnych,

- bieżące i rzetelne księgowanie wpłat i zwrotów przypisów i odpisów w kartach kontowych i dziennikach obrotów

- systematyczne rozliczanie zaległości podatkowych.

- przygotowywanie decyzji o zarachowaniu wpłat, przerachowaniu lub zwrocie nadpłaty.

 1. Prowadzenie egzekucji administracyjnej oraz postepowania zabezpieczającego.

 2. Prowadzenie spraw związanych z rozliczeniem i egzekwowaniem płatności.

 3. Planowanie należności budżetowych, uzgadnianie miesięcznych wpływów z księgowym budżetu gminy.

 4. Prowadzenie ewidencji tytułów wykonawczych i ich aktualizacji.

 5. Przygotowanie materiałów do sporządzania sprawozdawczości i księgowości budżetowej.

 6. Przypisuje się odpowiedzialność za realizację art. 3 ww. cyt. Ustawy, w szczególności:

 • nadzór nad gospodarowaniem odpadami komunalnymi, w tym realizację zadań powierzonych podmiotom odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości;

 • prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, w szczególności w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych;

 • udostępnianie na stronie internetowej urzędu gminy oraz w sposób zwyczajowo przyjęty informacji o:

a) podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu danej gminy, zawierające firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości,

b) miejscach zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu danej gminy zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania,

c) osiągniętych przez gminę oraz podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, które nie działają na podstawie umowy, o której mowa w art. 6f ust. 1, i nie świadczą takiej usługi w trybie zamówienia z wolnej ręki, o którym mowa w art. 6f ust. 2, w danym roku kalendarzowym wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania,

d) punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych, zawierające:

– firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych,

adresy punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie danej gminy, wraz ze wskazaniem godzin przyjmowania odpadów,

e) zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 180, poz. 1495, z późn. zm.3)), zawierające:

– firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres zbierającego zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

– adresy punktów zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na terenie gminy;

 • coroczną analizę stanu gospodarki odpadami komunalnymi, w celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.

 1. Weryfikacja danych zawartych w sprawozdaniu podmiotu odbierającego odpady o którym mowa w art. 9n i 9o ustawy

 2. Terminowe sporządzanie i przesyłanie rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi.

 3. Terminowe i rzetelne rozliczenie zobowiązań w stosunku do firmy wywozowej.

 Wynikające z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach i aktów wykonawczych tj. w szczególności:

 1. opiniowanie programów gospodarki odpadami niebezpiecznymi,

 2. prowadzenia procesu administracyjnego i wydawanie decyzji, nakazujących posiadaczowi odpadów usunięcie odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania lub magazynowania, zgodnie z w art 34.

 3. w zakresie dotyczącym postępowania z odpadam niebezpiecznym jakim jest azbest, w tym aktualizacja inwentaryzacji i Programu usuwania azbestu.

 

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia