Kalendarz
Harmonagrm
Galerie
Kontakt Konatkt
herb
Gmina
Gorzkowice
Logo tłumacza migowego
19 lip2016

Osoba

Dariusz Olczyk

Kompetencje

Do zadań radcy prawnego należy:

 1. udzielanie opinii i porad prawnych:
  1. wójtowi,
  2. zastępcy wójta, sekretarzowi i skarbnikowi gminy,
  3. kierownikom referatów i samodzielnym pracownikom,
  4. kierownikom jednostek organizacyjnych gminy,
 2. informowanie Wójta oraz pracowników o zmianach w obowiązującym stanie prawnym w zakresie działalności Urzędu,
 3. uczestniczenie w prowadzonych przez Urząd rokowaniach, których celem jest nawiązanie, zmiana lub rozwiązanie stosunku prawnego w tym zwłaszcza zawarcie umowy długoterminowej lub nietypowej albo dotyczącej przedmiotu o znacznej wartości.
 4. nadzór prawny nad egzekucją należności.
 5. występowanie w charakterze pełnomocnika Urzędu w postępowaniu sądowym, administracyjnym oraz przed innymi organami orzekającymi.
 6. opiniowanie pod względem prawnym projektów uchwał Rady Gminy.
 7. Sprawy w postępowaniu sądowym o roszczenia finansowe wszczyna radca prawny na wniosek skarbnika gminy w oparciu o przedłożone mu dokumenty.
 8. Radca prawny prowadzi repertorium spraw sądowych oraz akta podręczne prowadzonych spraw.
 9. Po zakończeniu sprawy sądowej i po uzyskaniu tytułu wykonawczego (klauzul wykonalności) tytuł ten wraz z opinią radca prawny przekazuje skarbnikowi gminy do windykacji. W przypadku nie uzyskania zaspokojenia roszczenia, należy sprawę ponownie przedłożyć radcy prawnemu, celem wdrożenia postępowania egzekucyjnego.
 10. Przed zatwierdzeniem umów nietypowych oraz przy opracowaniu wzorów umów typowych kierownicy referatów są zobowiązani zasięgać opinii radcy prawnego. Radca prawny parafuje ich zgodność z obowiązującymi przepisami i stwierdza,czy w należny sposób zabezpieczone zostały interesy Urzędu.
 11. Radcy prawnemu należy przedkładać umowy wymienione w ust. l po ich uprzednim parafowaniu przez kierowników referatów i po stwierdzeniu przez nich gospodarczej celowości umowy.
 12. W przypadku zastrzeżeń co do treści umowy, radca prawny odmawia parafowania i odmowę uzasadnia w opinii prawnej podając, które części umowy są jego zdaniem sprzeczne z przepisami lub uzasadnionymi interesami Urzędu - wskazując na czym ta sprzeczność polega oraz podaje własne propozycje unormowania spornych postanowień umowy.
 13. Radca prawny opiniuje pod względem prawnym projekty aktów normatywnych Rady Gminy i Wójta.
 14. Kierownicy referatów oraz inspektor d/s obsługi rady gminy są zobowiązani składać projekty uchwał Rady Gminu radcy prawnemu celem wskazania przez niego właściwej podstawy prawnej.
 15. Radca prawny, po wskazaniu właściwej podstawy prawnej na projektach aktów normatywnych przekazuje inspektorowi do spraw obsługi Rady Gminy.
 16. Radca prawny opiniuje projekty aktów prawnych organów nadrzędnych przesłanych do konsultacji.
Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia