Kalendarz
Harmonagrm
Galerie
Kontakt Konatkt
herb
Gmina
Gorzkowice
Logo tłumacza migowego
30 wrz2020

Osoba

Agnieszka Korzela - Inspektor d.s. Planowania przestrzennego

Kontakt:tel. 44 681 80 06 wew. 32, pokój nr 12
email: akorzela@gorzkowice.pl

Kompetencje:

1. Wynikające z ustawy o planowaniu przestrzennym, a w szczególności:

 • przeprowadzenie prac w zakresie miejscowego planowania przestrzennego i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,
 • wnioskowanie zlecenia i przygotowanie zlecenia wykonania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 • nadzorowanie prac planistycznych oraz prowadzenie uzgodnień i konsultacji projektu,
 • przygotowywania i koordynacja prac gminnej komisji urbanistyczno-architektonicznej,
 • nadzór nad upowszechnianiem i wdrażaniem zatwierdzonego planu zagospodarowania przestrzennego,
 • wydawanie zaświadczeń o przeznaczeniu działek,
 • wydawanie zaświadczeń o przeznaczeniu terenów pod dolesienie na podstawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,
 • opracowywanie analiz przestrzennych dla planowanych inwestycji na terenie gminy,
 • wydawanie opinii projektów koncesji na rozpoznanie złóż surowców naturalnych.

2.  Wynikające z ustawy prawo budowlane, a w tym w szczególności:

 • dokonywanie czynności niezbędnych do rozpoczęcia i zakończenia procesu inwestycyjnego, w tym przygotowywanie umów użyczenia działek,
 • Prowadzenie książek obiektów gminnych: terminowość przeglądów, kontrola stanu technicznego sprzętu i urządzeń, napraw gwarancyjnych (zgłaszanie Wykonawcy usterek w okresie obwiązywania gwarancji).

3. Wynikające z ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, a w tym w szczególności:

 • prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie oceny oddziaływania na środowisko w tym wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lokalizacji przedsięwzięcia.
 •  Sprawozdawczość w tym zakresie.

4. Wynikające z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo ochrony środowiska, a w tym w szczególności:

 •  wykonywanie i koordynacja prac nad zadaniami z zakresu udostępnienia informacji o środowisku.
Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia