Kalendarz
Harmonagrm
Galerie
Kontakt Konatkt
herbGmina
Gorzkowice
12 sie 2019

Osoba

Agnieszka Korzela - Inspektor d.s. Planowania przestrzennego

Kontakt:tel. 44 681 80 06 wew. 32, pokój nr 12
email: akorzela@gorzkowice.pl

Kompetencje:

1. Wynikające z ustawy o planowaniu przestrzennym, a w szczególności:

 1. przeprowadzenie prac w zakresie miejscowego planowania przestrzennego i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,

 2. wnioskowanie zlecenia i przygotowanie zlecenia wykonania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

 3. nadzorowanie prac planistycznych oraz prowadzenie uzgodnień i konsultacji projektu,

 4. przygotowywania i koordynacja prac gminnej komisji urbanistyczno-architektonicznej,

 5. nadzór nad upowszechnianiem i wdrażaniem zatwierdzonego planu zagospodarowania przestrzennego,

 6. wydawanie zaświadczeń o przeznaczeniu działek,

 7. wydawanie zaświadczeń o przeznaczeniu terenów pod dolesienie na podstawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,

 8. opracowywanie analiz przestrzennych dla planowanych inwestycji na terenie gminy,

 9. wydawanie opinii projektów koncesji na rozpoznanie złóż surowców naturalnych.

2. Wynikające z ustawy o drogach gminnych oraz realizacją zadań należących do zarządcy drogi, a w tym w szczególności:

1. wydawanie decyzji na zajęcie pasa drogowego i umieszczenia urządzenia, wraz z sprawozdawczością w tym zakresie,

2. realizacja zadań związanych z ich eksploatacją i bieżącym utrzymaniem należytego stanu technicznego, w tym oznakowanie,wykonywanie napraw nawierzchni, zakup materiałów niezbędnych do zimowego utrzymania dróg oraz rozliczenie rzeczowo – finansowych poniesionych wydatków,

3. zlecenia i współpraca z kierownikiem referatu gospodarki komunalnej w zakresie realizacji pkt 2. wydawanie decyzji na zjazd z działki na drogę gminną będącą w zarządzie Gminy,

4. uzgadnianie lokalizacji ogrodzeń sąsiadujących z drogami,

3. Wynikające z ustawy prawo budowlane, a w tym w szczególności:

 1. dokonywanie czynności niezbędnych do rozpoczęcia i zakończenia procesu inwestycyjnego, w tym przygotowywanie umów użyczenia działek,

 2. Prowadzenie książek obiektów gminnych: terminowość przeglądów, kontrola stanu technicznego sprzętu i urządzeń, napraw gwarancyjnych (zgłaszanie Wykonawcy usterek w okresie obwiązywania gwarancji.)

4. Wynikające z ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, a w tym w szczególności:

1) prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie oceny oddziaływania na środowisko w tym wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lokalizacji przedsięwzięcia.

2) Sprawozdawczość w tym zakresie.

5. Wynikające z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo ochrony środowiska, a w tym w szczególności:

1) wykonywanie i koordynacja prac nad zadaniami z zakresu udostępnienia informacji o środowisku.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia