Kalendarz
Harmonagrm
Galerie
Kontakt Konatkt
herb
Gmina
Gorzkowice
Logo tłumacza migowego
10 lut2021

Skład Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gorzkowicach

 1. Mirosław Magiera - Przewodniczący Komisji
 2. Elżbieta Świerczyńska - Zastępca przewodniczącego
 3. Danuta Koczmeła - Członek Komisji
 4. Agnieszka Chycka - Członek Komisji
 5. Henryk Klucewicz - Członek Komisji
 6. Stanisław Librowski - Członek Komisji
 7. Anna Kiełbik - Członek Komisji
 8. Wioletta Mielczarek - Członek Komisji
 9. Teresa Chruścik - Członek Komisji

Harmonogram pracy Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Harmonogram pracy Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2021 roku

Procedura kierowania na leczenie odwykowe

Procedura kierowania osoby uzależnionej od alkoholu na przymusowe leczenie odwykowe przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gorzkowicach:

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:

Kieruje na wniosek lub z urzędu osoby, które w związku z nadużywaniem alkoholu powodują rozkład życia rodzinnego, demo­ralizują małoletnich, uchylają się od pracy albo systematycznie zakłóca­ją spokój lub porządek publiczny, na badanie do lekarza biegłego w ce­lu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego,

Kieruje do sądu wnioski o wszczęcie postępowania w sprawie orzecze­nia o obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu.

Procedura:

wpłynięcie do Komisji pisemnego wniosku o wszczęcie postępowania zmierzającego do orzeczenia obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu przez osobę uzależnioną od alkoholu - wniosek może złożyć każdy – członek rodziny, instytucja (np. GOPS, szkoła, zakład pracy itp.),

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Policja, na wniosek Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, przeprowadzają wywiad środowiskowy z osobą zgłaszającą wniosek oraz zbiera informacje w środowisku na temat osoby uzależnionej,

Komisja wzywa osobę, której dotyczy wniosek na rozmowę mającą m.in. na celu zmotywowanie do podjęcia leczenia,

Jeżeli wszystkie źródła potwierdzają występowanie problemu alkoholowego, a osoba nie wyrazi chęci dobrowolnego podjęcia leczenia, sprawa kierowana jest do Sądu Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim,

Sąd rozpatruje wniosek, wydając postanowienie w przedmiocie uzależnienia.

Wniosek na leczenie

Zadania Komisji

Gminna Gomisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych została powołana na podstawie art.4¹
ust.3 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi przez Wójta Gminy.

Komisja inicjuje działania profilaktyczne w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych. Celem działań jest zapobieganie powstawaniu nowych problemów alkoholowych oraz zwiększanie zdolności do radzenia sobie z istniejącymi problemami alkoholowymi.

Podejmowane działania mają za zadanie wsparcie osób uzależnionych i ich rodzin, kształtowanie zdrowego stylu życia oraz pomoc rodzinom w trudnych sytuacjach życiowych.

Komisja uprawniona jest do podejmowania czynności zmierzających do sądowego orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu, obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu. Ponadto Komisja realizuje określone ustawowo zadania gminy w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, a w szczególności:

 • wydawanie postanowień dotyczących zgodności lokalizacji punktu sprzedaży napojów alkoholowych z uchwałą Rady Gminy Gorzkowice
 • prowadzenie kontroli przestrzegania warunków i zasad sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych na podstawie upoważnienia  Wójta Gminy
 • prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych;
 • wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych;
 • prowadzenie działań zmierzających do poddania się leczeniu odwykowemu osób, które w związku z nadużywaniem alkoholu powodują rozkład życia rodzinnego, demoralizację małoletnich, uchylają się od pracy albo systematycznie zakłócają spokój lub porządek publiczny;

Do kompetencji  komisji należą również zadania wynikające z ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (2015 poz. 875)  oraz  ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. 2015 poz. 1390).

WYDAWANIE ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

1. Miejsce składania wniosku.

Urząd Gminy Gorzkowice ul. ul. Szkolna 3 - pokój nr 9
Ewidencja Działalności Gospodarczej

2. Wymagane druki.

 • Wniosek o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży lub w miejscu sprzedaży.
 • Wnioski w załączeniu: wniosek-1 lub wniosek-2

3. Wymagane załączniki.

 1. zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z rejestru przedsiębiorców (ksero),
 2. dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych (ksero),
 3. pisemna zgoda właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym (oryginał),
 4. decyzja właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, o zatwierdzeniu zakładu, o której mowa w art. 65 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2015 poz. 594).
 5. w Piotrkowie Trybunalskim Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny mieści się przy ul. Al. 3 Maja 8

4. Dokumenty do wglądu.

Oryginały dokumentów

5. Opłaty.

Opłatę za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych wnosi się na rachunek gminy, przed wydaniem zezwolenia, wysokość opłat podano poniżej.

6. Termin załatwienia sprawy.

W terminie do 30 dni, ustawowy dla załatwiania sprawy

7.Jednostka odpowiedzialna.

Ewidencja Działalności Gospodarczej pokój nr 9

8. Tryb odwoławczy.

Odwołanie od decyzji: w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji (zezwolenia); natomiast złożenie zażalenia: w terminie 7 dni od daty otrzymania postanowienia Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – w obu przypadkach do Samorządowego Kolegium Odwoławczego.

9. Opłata za odwołanie.

bez opłat

10. Podstawa prawna.

 • Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1286).
 • Uchwała Nr X/63/2007 Rady Gminy Gorzkowice z dnia 31 maja 2007 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% / z wyjątkiem piwa/, przeznaczonych do spedaży poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży praz zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie gminy.

11. Uwagi.

Wniosek o wydanie zezwoleń podlega ustawowo zaopiniowaniu przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Zgodnie z art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, gminy pobierają opłatę za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Opłatę, o której mowa, wnosi się na rachunek gminy, przed wydaniem zezwolenia w wysokości:

 1. 525 zł na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa,
 2. 525 zł na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa),
 3. 2 100 zł na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% alkoholu.
 4. (opłata dotyczy przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą w tym zakresie)
 5. W roku nabycia zezwolenia lub utraty jego ważności, opłatę dokonuje się w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia (do opłaty tej nie stosuje się opłat ratalnych).

W przypadku, gdy przedsiębiorca prowadził sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim, jest obowiązany do złożenia, w terminie do dnia 31 stycznia danego roku kalendarzowego, pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych.

Opłatę za korzystanie z zezwolenia (za dany rok kalendarzowy), przedsiębiorca wylicza według następującego przelicznika:
- jeżeli w punkcie sprzedaży, w którym roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim przekroczyła:

 1. 37 500zł dla napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa – wnosi opłatę w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,
 2. 37 500zł dla napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) – wnosi opłatę w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,
 3. 77 000zł dla napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% alkoholu – wnosi opłatę w wysokości 2,7% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim.

Przedsiębiorca, którego roczna wartość sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych nie przekroczyła wymienionej wyżej wartości, wnoszą opłatę podstawową.

Wartość sprzedaży należy obliczać oddzielnie dla każdego rodzaju napojów alkoholowych. Opłata, wnoszona jest na rachunek gminy w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem, w trzech równych ratach, w terminach do dnia: 31 stycznia, 31 maja i 30 września.

Opłatę za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wpłaca się w kasie Urzędu Gminy lub na konto: Bank Spółdzielczy Ziemi Piotrkowskiej o/ Gorzkowice nr konta 32 89730003 0060 0060 0071 0814

W przypadku wygaśnięcia zezwolenia z powodu niezłożenia oświadczenia lub niedokonania opłaty w określonych ustawą terminach - przedsiębiorca może wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia.

Na wniosek przedsiębiorcy, którego zezwolenia wygasły z powodu:

 1. likwidacji punktu sprzedaży,
 2. upływu terminu ważności zezwolenia,
 3. zmiany rodzaju działalności punktu sprzedaży,
 4. zmiany składu osobowego wspólników spółki cywilnej,
 5. niezłożenia oświadczenia lub niedokonania opłaty w określonej wysokości

- można wydać zezwolenie z określeniem terminu na wyprzedaż posiadanych zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych. Termin ten nie może być dłuższy niż 6 miesięcy od dnia wygaśnięcia zezwolenia.


Za wydanie zezwolenia na wyprzedaż posiadanych zinwentaryzowanych zapasów należy wnieść opłatę w wysokości:

 1. 1,4% ogólnej wartości sprzedaży zinwentaryzowanych napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa,
 2. 1,4% ogólnej wartości sprzedaży zinwentaryzowanych napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa),
 3.  2,7% ogólnej wartości sprzedaży zinwentaryzowanych napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% alkoholu.

Przedsiębiorca, który otrzymał zezwolenie na wyprzedaż posiadanych zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych, może wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od dnia upływu terminu ważności wymienionego wyżej zezwolenia.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia