Kalendarz
Harmonagrm
Galerie
Kontakt Konatkt
herb
Gmina
Gorzkowice
Logo tłumacza migowego
20 lip2016

Stowarzyszenie o nazwie RAZEM DLA GORZKOWIC powołane zostało w dniu 6 stycznia 2011r. na Zebraniu Założycielskim, w którym wzięło udział 36 osób. Członkowie Założyciele Stowarzyszenia podjęli niezbędne uchwały w celu powołania Stowarzyszenia. Na Prezesa Zarządu jednogłośnie wybrano Pana Tomasza Kowalskiego. Wybrano również pozostałe władze Stowarzyszenia.

W skład Zarządu weszli:

 1. Wiceprezes - Pan Andrzej Skorupa, 
 2. Wiceprezes - Pan Dariusz Iznerowicz, 
 3. Skarbnik - Pani Agnieszka Leśniewska,
 4. Sekretarz - Pani Grażyna Stolarska,
 5. Członek Zarządu - Pan  Wojciech Gaborski, 
 6. Członek Zarządu - Pan Stanisław Jureńczyk,
 7. Członek Zarządu - Pan Adam Ozga,
 8. Członek Zarządu - Pan Marcin Sawikowski.

Do Komisji Rewizyjnej wybrani zostali:

 1. Przewodnicząca – Pani Teresa Skorupa, 
 2. Sekretarz – Pani Ewa Bednarek,
 3. Członek Komisji – Pani Anna Chojka.

Stosownie do ustaleń podjętych na Zebraniu Założycielskim, przyjęto że siedzibą Stowarzyszenia będzie lokal przy ul. Kościelnej 1, stanowiący własność Parafii Rzymsko-Katolickiej Najświętszego Serca Pana Jezusa w Gorzkowicach. Dokonane zostały pewne prace adaptacyjne i uzgodnienia odnośnie umowy najmu tego lokalu, ale jego remont przerasta możliwości finansowe Stowarzyszenia.

Po uzgodnieniu z Księdzem Proboszczem,  zabezpieczono otwory okienne przed opadami atmosferycznymi i Prezes podjął rozmowy w celu pozyskania innego lokalu, który nie wymaga remontu i nakładów. W  niedługim czasie Zarząd Stowarzyszenia sfinalizuje sprawę zawarcia umowy najmu. Obecnie trwają prace polegające na dostosowaniu tego lokalu do potrzeb Stowarzyszenia.

W dniu 13 maja Sąd Rejonowy w Łodzi wpisał Stowarzyszenie RAZEM DLA GORZKOWIC do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem krs 0000386219. Uregulowane zostały wszystkie niezbędne sprawy formalne związane z funkcjonowaniem Stowarzyszenia.


Stowarzyszenie otrzymało:
numer identyfikacyjny REGON 101086199,
NIP 7712863971,
rachunek bankowy: 89 89730003 0060 0069 3329 0001.

Zgodnie z uchwalonym statutem, celem Stowarzyszenia jest w szczególności:

 • działalność na rzecz rozwoju gospodarczego, społecznego i kulturalnego gminy Gorzkowice,
 • integracja społeczności lokalnych,
 • ochrona, zachowanie i promocja dziedzictwa kulturowego, 
 • działalność na rzecz rozwoju członków Stowarzyszenia,
 • zwiększenia poziomu aktywności gospodarczej mieszkańców gminy Gorzkowice,
 • udział w działaniach na rzecz rozwoju gminy Gorzkowice,
 • działalność edukacyjna i szkoleniowa zwiększająca szanse mieszkańców gminy Gorzkowice, także osób niepełnosprawnych,
 • inicjowanie i realizacja projektów mających na celu zwiększenie wartości kapitału ludzkiego oraz aktywne uczestnictwo w tworzeniu społeczeństwa obywatelskiego w gminie Gorzkowice,
 • promocja zawodu producenta rolnego w gminie Gorzkowice,
 • przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia społecznego i patologiom,
 • działalność charytatywna,
 • promocja nauki, kultury, zdrowia i sportu, działalność edukacyjna i wychowawcza,
 • działalność związana z ochroną środowiska naturalnego i ekologii.

Powyższe cele Stowarzyszenie zamierza realizować między innymi poprzez aktywizację społeczeństwa w sferze przedsiębiorczości, organizowanie szkoleń, kursów, debat, spotkań, odczytów, koncertów,  prowadzenie działalności informacyjnej, promocyjnej, szkoleniowej, badawczej i wydawniczej. 

Stowarzyszenie podejmuje inicjatywy mające na celu przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia społecznego i patologiom, uzyskania środków na pomoc finansową uzdolnionym dzieciom i młodzieży w ich rozwoju 
i zdobywaniu wykształcenia.

Będzie promować współdziałanie z samorządem terytorialnym, sektorem państwowym i gospodarczym oraz aplikować o środki pieniężne z funduszy europejskich. 

W celu realizacji tych zamierzeń Stowarzyszenie podejmuje współpracę z  organizacjami o tym samym lub podobnym profilu działania a także ze środowiskami akademickimi i naukowymi, z instytucjami działalności charytatywnej i szerzącymi kult religijny oraz z innymi lokalnymi stowarzyszeniami, organizacjami, związkami i kołami zainteresowań.

 • Stowarzyszenie posiada członków rzeczywistych, zwyczajnych, honorowych i wspierających.
 • Członkowie założyciele Stowarzyszenia mają status członków rzeczywistych.
 • Członkiem zwyczajnym może zostać osoba pełnoletnia, która oprócz innych wymogów określonych w statucie, przedstawi Zarządowi Stowarzyszenia pisemną rekomendację dwóch członków rzeczywistych. 
 • Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia, w sposób szczególny przyczyni się do realizacji celów Stowarzyszenia, lub posiada szczególne osiągnięcia w realizacji jego celów.
 • Członkiem wspierającym może zostać osoba fizyczna lub osoba prawna udzielająca Stowarzyszeniu wsparcia finansowego, rzeczowego lub merytorycznego w realizacji zadań statutowych. 
 • Zarząd jest gotów do przyjmowania nowych członków.


Zgodnie ze statutem, majątek Stowarzyszenia tworzą nieruchomości i ruchomości będące własnością Stowarzyszenia, fundusze i inne prawa majątkowe.

Majątek Stowarzyszenia powstaje z następujących źródeł :

 • składek członkowskich,
 • subwencji, dotacji, darowizn, spadków i zapisów,
 • dochodów z majątku Stowarzyszenia,
 • dochodów z własnej działalności statutowej,
 • dochodów z działalności gospodarczej prowadzonej zgodnie z postanowieniami niniejszego statutu, ofiarności publicznej.

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy wsparli finansowo w formie darowizny, lub w każdy inny sposób działalność statutową Stowarzyszenia.

Od czasu Zebrania Założycielskiego członkowie Stowarzyszenia zrealizowali między innymi:

 • bal ostatkowy dla członków Stowarzyszenia,
 • we współpracy z Parafią, uroczystość związaną z I rocznicą Katastrofy Smoleńskiej,
 • za pośrednictwem Parafii w Gorzkowicach zajęli się rozprowadzaniem artykułów żywnościowych dla mieszkańców gminy,
 • Dzień Matki w latach: 2011 i 2012,
 • Dożynki Parafialne,
 • Święto „Hubertusa” dla kół myśliwskich działających na terenie gminy Gorzkowice,
 • spotkanie opłatkowe,
 • we współpracy ze Stowarzyszeniem Euroaktywni, wyjazd dla dzieci do Dinoparku koło Kielc.


Ponadto Stowarzyszenie brało czynny udział w imprezach, na które przygotowało stoiska promocyjne z potrawami regionalnymi na:

 • otwarcie „Kopca”,
 • Dni Gorzkowic,
 • Dożynki Powiatowe na Podklasztorzu.

W dniu 13 maja b.r. Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze z ogromnym żalem przyjęło rezygnację księdza Cezarego Mastalerza z funkcji Wiceprezesa Zarządu, najaktywniejszego członka Stowarzyszenia. Na tę funkcję wybrany został Pan Andrzej Skorupa.

Zarząd Stowarzyszenia serdecznie zaprasza wszystkich chętnych do współpracy ze Stowarzyszeniem.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia