Kalendarz
Harmonagrm
Galerie
Kontakt Konatkt
herbGmina
Gorzkowice
28 lut 2018

Przyłączenie do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej następuje po spełnieniu warunków technicznych przyłączenia do gminnej sieci wodociągowej, zwanych dalej warunkami technicznymi.

Z wnioskiem o przyłączenie do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej może występować osoba, której nieruchomość ma być przyłączona do sieci, posiadająca tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, osoba, która korzysta z nieruchomości albo osoba, która korzysta z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.

Przedsiębiorstwo jest obowiązane przyłączyć do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej nieruchomość osoby ubiegającej się o przyłączenie, jeżeli istnieją techniczne możliwości świadczenia usług.

Warunkiem przystąpienia do budowy przyłącza jest wcześniejsze uzgodnienie dokumentacji technicznej z Przedsiębiorstwem.

Przed podpisaniem umowy na dostawę wody Przedsiębiorstwo po otrzymaniu kompletnej dokumentacji technicznej wraz z geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą dokona odbioru wykonanego przyłacza pod katem spełnienia warunków technicznych. 

Przedsiębiorstwo ma prawo odmówić przyłączenia do sieci jeśli przyłaczenie zostało wykonane bez uzyskania zgody Przedsiębiorstwa bądź zostało wykonane niezgodnie z wydanymi warunkami technicznymi i uzgodnioną dokumentacją, jak też nie dostarczono do Przedsiębiorstwa kompletu wymaganej dokumentacji powykonawczej.    

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa usługi polegające na dostarczaniu wody i/lub odbiorze ścieków świadczone są na podstawie umowy zawartej pomiędzy przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym i odbiorcą jego usług.

Odbiorca usług posiadający tytuł prawny do nieruchomości przyłączonej do sieci powinien wystąpić z Wnioskiem o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzenie ścieków – wzór wniosku

Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:

  1. Dokument określający stan prawny nieruchomości (akt notarialny, wypis z ksiąg wieczystych, postanowienie sądu, lub inny);
  2. Dokument tożsamości osoby uprawnionej do podpisania umowy.
  3. Pełnomocnictwo – jeżeli umowę zawiera przedstawiciel wnioskodawcy (np. w przypadku współwłasności); 4.
  4. W przypadku osób prawnych – wypis z KRS lub z ewidencji działalności gospodarczej oraz kopia nadania numerów REGON i NIP;
  5. W przypadku przejęcia nieruchomości od poprzednika prawnego – Protokół zdawczo-odbiorczy z przekazania budynku zawierający stany wodomierzy na dzień przekazania, podpisany przez stronę zdającą i przejmującą.

Przypadki szczególne, wymagające dodatkowych ustaleń rozpatrywane są indywidualnie.


Stan prawny nieruchomości

W trakcie obowiązywania “Umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków” Odbiorca usług jest zobowiązany do niezwłocznego pisemnego poinformowania o utracie lub zbyciu prawa do korzystania z nieruchomości przyłączonej do sieci.

Do czasu poinformowania Urzędu Gminy – pomimo wygaśnięcia umowy – Odbiorca ponosi odpowiedzialność za należności powstałe w związku ze świadczeniem usług przez Urząd Gminy.  

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia