Kalendarz
Harmonagrm
Galerie
Kontakt Konatkt
herb
Gmina
Gorzkowice
Logo tłumacza migowego
12 sie2019

Osoba

Daria Możdżeń - Sowa - Inspektor d.s. Gospodarowania Nieruchomościami

Kontakt:tel. 44 6818006 wew. 27, pokój nr 18
e-mail: grunty@gorzkowice.pl

Kompetencje:

1. Wynikające z ustawy o gospodarce nieruchomościami, a w szczególności:

 1. administrowanie i gospodarowanie gminnym zasobem nieruchomości,

 2. współpraca z sądami oraz organami administracji rządowej i samorządowej w zakresie gospodarowania nieruchomościami,

 3. ewidencjonowanie nieruchomości zgodnie z katastrem nieruchomości,

 4. wykonywanie czynności związanych z naliczaniem należności za nieruchomości udostępniane z zasobu,

 5. regulacji stanów prawnych nieruchomości mienia gminnego, w tym związanych z nabywaniem gruntów zajętych pod drogi publiczne, doprowadzaniem do zgodności własności gruntów gminnych z faktycznym użytkowaniem na gruncie,

 6. prowadzenie spraw związanych z trwałym zarządem, posiadaniem zależnym, w tym, użytkowaniem wieczystym, użytkowaniem, dzierżawami, najmem, użyczeniem nieruchomości gminnych,

 7. przygotowanie dokumentacji formalno-prawnej dla nieruchomości stanowiących własność Gminy dla celów sprzedaży, dzierżawy, użytkowania, najmu, zarządu i użytkowania wieczystego, a w szczególności:

  • opracowywanie projektów uchwał,

  • zlecenie rzeczoznawcy majątkowemu sporządzenie operatu szacunkowego,

  • sporządzanie i podanie do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę,

  • przygotowanie, organizowanie i przeprowadzanie przetargów,

  • przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do sporządzenia umów notarialnych oraz ustalanie terminów sporządzenia aktów notarialnych,

 8. prowadzenie spraw związanych z nabywaniem nieruchomości na rzecz Gminy w przypadkach określonych w/w ustawie, w tym przygotowanie całości dokumentacji formalno-prawnej,

 9. sporządzanie i rejestracja umów użytkowania, dzierżaw, najmu i użyczenia,

 10. prowadzenie spraw związanych ze zwrotem wywłaszczonych nieruchomości oraz zasiedzeniem, w tym odszkodowaniami za wywłaszczone nieruchomości, za szkody powstałe wskutek zdarzeń, o których mowa w art. 120 w/w ustawy, do zapłaty ceny nabycia części nieruchomości, o której mowa w art. 113 ust. 3 w/w ustawy, a także do zapewnienia nieruchomości zamiennej,

 11. prowadzenie spraw związanych z obciążaniem nieruchomości ograniczonymi prawami rzeczowymi,

 12. przygotowywanie wieloletnich programów gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy i zasad polityki czynszowej oraz nadzór nad prawidłowym utrzymaniem zasobów mieszkaniowych i użytkowych stanowiących mienie gminy,

 13. składanie wniosków do sądu o założenie księgi wieczystej oraz o wpis w księdze wieczystej na rzecz Gminy,

 14. prowadzenie spraw z zakresu podziału nieruchomości, a w tym:

 • analiza przedłożonych do zatwierdzenia operatów pomiarowych pod względem formalnoprawnym i częściowo technicznym,

 • wydawanie decyzji zatwierdzających podziały i przekazywanie kompletu dokumentów do zmian w ewidencji gruntów,

 1. prowadzenie spraw związanych ze scalaniem i wymianą gruntów.

2. Wynikające z ustawy kodeks cywilny, a w szczególności:

 1. Prowadzenie spraw związanych z ochroną własności nieruchomości oraz wynagrodzeniem za bezumowne korzystanie z nieruchomości.

 2. Prowadzenie spraw związanych z nabywaniem nieruchomości na rzecz Gminy, w tym przygotowanie całości dokumentacji formalno-prawnej.

 3. Prowadzenie spraw związanych z komunalizacją nieruchomości na rzecz Gminy.

 4. .sprawy związane z uwłaszczeniem, udzielanie informacji oraz wydawanie kopii Aktów Własności Ziemi.

3. Wynikające z ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy, a w szczególności:

 1. gospodarowanie zasobem mieszkaniowym, w szczególności lokalami socjalnymi, lokalami użytkowymi,

 2. prowadzenie spraw związanych z zapewnieniem lokali socjalnych i lokali zamiennych, a także zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych gospodarstw domowych o niskich dochodach,

 3. prowadzenie spraw związanych z zapewnieniem tymczasowego pomieszczenia dla mieszkańca w przypadku wykonywania przez komornika obowiązku opróżnienia lokalu,

 4. przygotowywaniem projektów umów o odpłatne używanie lokali mieszkalnych,

 5. sporządzanie protokołu przed wydaniem lokalu najemcy, w którym określony zostaje stan techniczny i stopień zużycia znajdujących się w nim instalacji i urządzeń,

 6. sporządzanie projektów umów pozwalających wprowadzić najemcy ulepszenia i sposób rozliczenia z tego tytułu,

 7. prowadzenie spraw związanych ze zwrotem lokalu po okresie najmu oraz wzajemnych rozliczeń,

 8. opracowywanie analiz w celu ustalenia stawek czynszu za lokale,

 9. prowadzenie spraw w zakresie ustalania stawek czynszu, w tym obniżonych stawek

 10. prowadzenie spraw związanych z rozkładaniem na raty oraz umarzaniem zaległości z tytułu czynszu

 11. prowadzenie spraw w zakresie podwyższania czynszu,

 12. prowadzenie spraw w zakresie wypowiadania umowy odpłatnego używania lokalu,

 13. prowadzenie spraw o odszkodowania wobec osób które zajmują lokal bez tytułu prawnego,

 14. prowadzenie spraw związanych z wynajmowaniem lokali od innych właścicieli i podnajmowaniem ich osobom, których gospodarstwa domowe osiągają niski dochód,

 15. prowadzenie spraw w zakresie ustalania zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy,

 16. prowadzenie spraw w zakresie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy,

 17. prowadzenie spraw w zakresie najmu lokali socjalnych,

 18. prowadzenie spraw w zakresie najmu tymczasowych pomieszczeń.

4. Wynikające z ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne, a w szczególności:

 1. Prowadzenie spraw z zakresu rozgraniczeń nieruchomości, w tym:

  • przygotowanie postanowień o wszczęciu postępowań rozgraniczeniowych,

  • analiza i kontrola dokumentacji rozgraniczeniowej (operaty geodezyjne),

  • orzekanie o umorzeniu i zatwierdzeniu rozgraniczeń,

  • przesyłanie dokumentacji wraz z opinią do organów wyższej instancji i sądu,

  • kompletowanie dokumentów i przekazywanie do ewidencji gruntów.

5. Wynikające z ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji, ustawy o finansach publicznych, a w szczególności:

 1. Prowadzenia spraw związanych z przygotowaniem informacji dotyczącej przekształceń i prywatyzacji mienia komunalnego,

 2. prowadzenia spraw związanych z przygotowaniem informacji dotyczącej mienia jednostki samorządu terytorialnego i współpraca z referatem księgowym w tym zakresie.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia